Thursday, 01/12/2022 - 13:55|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách năm 2022

Ngày ban hành:
13/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/05/2022
Ngày hiệu lực:
05/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/05/2021
Ngày hiệu lực:
21/05/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực